MOTIV-e logo

Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET
http://www.motiv-e.eu

Acronym: MOTIVE-e
Contract: 2020-1-PL01-KA202-082180
Duration: September 2020 - August 2023
Consortium:
KOMAG: Institut of Mining technology KOMAG, Poljska (research institut)  is coordinator
VET schools:
ASUC: ASUC „Boro Petrushevski”, North Macedonia
RTRIT: Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, Latvia
SCV: School center Velenje, Slovenia

Izglītojošu resursu krātuve un lietošanai gatavi programmatūras risinājumi IKT integrēšanai izglītībā.

Pēc pieteikšanās MOTIV-e platformā, Jūs saņemat bezmaksas piekļuvi šādiem resursiem:

MOTIV-e Padomdevējs (advisor) – rīks, kas palīdz lietotājam izvēlēties piemērotākos materiālus. Tiek ņemtas vērā lietotāju aktivitātes un problēmsituācijas, kas saistītas ar IKT integrēšanu mācību procesā. 

Programmatūras rīki (MOTIV-e AR rīkkopa, MOTIV-e 360 panorāmas rīkkopa) - projekta ietvaros izstrādātie programmatūras rīki ļauj izglītības vajadzībām,  izveidot interaktīvas 360 panorāmas un materiālus, kuru pamatā ir AR (paplašinātā realitāte).  Lai izveidotu savus materiālus, nav nepieciešamas programmēšanas prasmes. Tie ir vienkārši un intuitīvi lietojami IT rīki, kas ir pieejami bez maksas.

Lietošanas gadījumi  un piemēri – paraugmateriāli un iedvesmojoši apraksti, kas palīdzēs izprast dažādu IT risinājumu iespējas un ierobežojumus.  

 - MOTIV-e VR centri - VR centrs ir speciāli aprīkota telpa kas ir piemērota VR materiālu un tādu materiālu, kuru apskatīšanai ir nepieciešamas VR brilles, izmantošanai. Katrs no partneriem šajā projektā izveidoja savu VR centru. Šeit ir pieejama informācija un mācību materiāli par VR tehnoloģijām, uz VR balstītu mācību materiālu izstrādāšanu, un VR centra izveidi skolā.

Ziņojumi un publikācijas – par IKT pielietojumu izglītībā.

Складиште на ресурси за знаење и софтверски решенија кои ја поддржуваат интеграцијата на ИКТ во наставата.

Откако ќе се најавите на МОТИВ-е платформата, добивате бесплатен пристап до следниве ресурси:

- МОТИВ-е Советник- е aлатка која им  помага на корисниците во изборот на најсоодветни материјали и решенија кои најдобро одговараат на нивните потреби т.е поединечни материјали во рамките на платформата MOTIV-e, софтверски решенија и директен пристап до нив. Алатката покрива многу кориснички потреби, проблеми, ситуации поврзани со интегрирањето на ИКТ во образованието. На корисниците – кои се вработени, кои имаат индивидуални нивоа на ИКТ вештини и различни потреби и планови за интегрирање на ИКТ во образованието - им се овозможува да ги оптимизираат своите напори за саморазвивање во обезбедувањето подобрена ИКТ настава.

- Софтверски алатки (MOTIV-e AR Toolkit, MOTIV-e 360 Panoramas Toolkit) - софтверски алатки развиени во рамките на проектот, кои обезбедуваат креирање на 360 Панорами и материјали базирани на АР( Проширена реалност)-за образовни потреби. Не се потребни програмерски вештини за креирање на сопствен материјал за поддршка на процесот на настава и обука. Ова се едноставни и интуитивни алатки кои се достапни бесплатно за самостојно користење. 

Случаи на употреба & Примерок содржини - збир на материјали кои даваат примери и инспиративни описи кои ќе ви овозможат да ги разберете можностите и ограничувањата на некои од ИКТ решенијата. 

 - MOTIV-e ВР Центри - ВР Центар е соба или простор наменет за употреба на Виртуелна реалност. Секој од проектните партнери создаде свој ВР Центар. Во овој дел ќе најдете збир на примероци и совети како самостојно да создадете простор соодветен за образовни активности со користење на ВР технологија. 

Извештаи&Публикации - за примена на ИКТ во наставата.Repozitorij virov znanja in programskih rešitev, pripravljenih za uporabo, ki podpirajo integracijo IKT v usposabljanje.

Po prijavi v MOTIV-e Training System boste imeli brezplačen dostop do naslednjih virov:

- MOTIV-e Svetovalec - je orodje, ki uporabniku pomaga pri izbiri najustreznejših materialov in rešitev iz zgoraj naštetega, tj. posameznih materialov znotraj MOTIV-e Platforme in programskih rešitev ter neposrednega dostopa do njih. Orodje pokriva številne potrebe uporabnikov, težave, situacije, povezane z integracijo IKT v izobraževanje. Uporabniki – ki so zaposleni, imajo individualno raven IKT sposobnosti ter različne potrebe in načrte glede vključevanja IKT v izobraževanje –  dobili bodo  možnost, da optimizirajo svoja prizadevanja za samorazvoj pri zagotavljanju z IKT oplemenitenega poučevanja. Svetovalec temelji na naboru tabletk znanja, razvitih v okviru projekta MOTIV-e,

Programska orodja (MOTIV-e AR Toolkit, MOTIV-e 360 Panoramas Toolkit) -  programska oprema, razvita kot del projekta, ki vam omogoča samostojno izdelavo izobraževalnih virov v tehnologiji 360° panoram in scenarijev z uporabo virtualne resničnosti. Za izdelavo gradiv in materialov za podporo  v procesu izobraževanja znanja dodatna znanja iz programiranja niso potrebna. To so preprosta in intuitivna orodja, ki so na voljo brezplačno za lastno uporabo,

Primeri uporabe in vzorčna vsebina -nabor gradiv in opisov primerov uporabe izbranih tehnologij, ki vam bodo omogočili razumevanje zmožnosti kot omejitev uporabe opisanih orodij in tehnologij.

 - MOTIV-e VR Centri - vr centri so rešitev, ki so jo projektni partnerji implementirali v prakso. V tem razdelku boste našli nabor vzorčnih materialov in nasvetov, kako sami urediti prostor, primeren za izobraževalne dejavnosti z uporabo VR tehnologije.

Poročila in publikacije -  predstavitev uporabe XR (razširjene resničnosti) pri poučevanju ter orodij in rešitve, ki so uporabne pri poučevanju s pomočjo IKT.Repozytorium zasobów wiedzy oraz gotowych do użycia rozwiązań programowych, które wspomagają włączenie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne, ang. ICT) w nauczanie. 

Po zalogowaniu do Platformy MOTIV-e otrzymasz darmowy dostęp do następujących zasobów: 

- MOTIV-e Doradca - narzędzie wspierające użytkowników w znalezieniu zasobów najlepiej odpowiadających ich potrzebom. Uwzględniono szereg działań nauczycieli (trenerów), a także problemów i sytuacji związanych z zastosowaniem TIK w nauczaniu.  Użytkownicy– którzy są zajęci, mają indywidualny poziom umiejętności ICT oraz zróżnicowane potrzeby i plany dotyczące włączania TIK w swoim nauczaniu – uzyskują możliwość optymalizacji swoich wysiłków w zakresie samorozwoju związanego z realizacją nauczania wspomaganego przez TIK.

Narzędzia programowe (MOTIV-e AR , MOTIV-e Panoramy 360) - opracowane w ramach projektu narzędzia programowe, które umożliwiają tworzenie interaktywnych panoram 360 i materiałów opartych na AR (rzeczywistość rozszerzona, ang. augmented reality) - w celach edukacyjnych. Aby stworzyć własne materiały wspierające proces szkoleniowy, nie jest wymagana żadna umiejętność programowania. Są to proste i intuicyjne narzędzia, które są dostępne bezpłatnie do samodzielnego użytku.

Przypadki użycia (ang. "use cases") i przykłady materiałów szkoleniowych - zestaw przykładowych materiałów i inspirujących opisów, które pozwolą poznać zarówno możliwości, jak i ograniczenia niektórych rozwiązań TIK..

 - MOTIV-e Centra VR - centrum VR (wirtualna rzeczywistość, ang. Virtual Reality) to pomieszczenie lub przestrzeń przeznaczona do korzystania z technologii VR. Każdy z partnerów projektu stworzył własne centrum VR. W tym dziale znajdziesz zestaw przykładowych materiałów oraz wskazówki, jak samodzielnie stworzyć miejsce odpowiednie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii VR.

Publikacje, raporty -  dotyczą zastosowania TIK w nauczaniu.Repository of the knowledge resources and ready-to-use software solutions which support the integration of ICT in training.

After logging into MOTIV-e Platform you receive free access to the following resources:

- MOTIV-e Advisor - a tool that supports users in finding resources that best match their needs. A number of users’ activities, problems, situations related with integration of ICT in teaching is taken into account. The users – who are busy, have individual level of ICT abilities and varied needs and plans regarding integration of ICT in their teaching – obtain possibility to optimize their efforts in self-development in providing ICT-enhanced teaching. 

Software tools (MOTIV-e AR Toolkit, MOTIV-e 360 Panoramas Toolkit) - software tools, developed within the project, that allow you to create interactive 360 panoramas and materials based on AR (augmented reality) - for educational purposes. No programming skills are required to create your own materials to support the training process. These are simple and intuitive tools that are available free of charge for self-use.

Use cases & Sample content - a set of exemplary materials and inspiring descriptions that will allow you to understand both the possibilities and limitations of some of ICT solutions.

 - MOTIV-e VR Centres - a VR center is a room or space dedicated for use of VR. Each of the project partners created their own VR center. In this section you will find a set of sample materials and tips on how to set up a place suitable for educational activities using VR technology on your own.

Reports  & Publications - regarding application of ICT in teaching.